Проект Програми соціально - економічного розвитку Яреськівської громади.

ПРОЕКТ ПРОГРАМИ

економічного і соціального  розвитку

сіл Яреськівської сільської ради

на  2018 -  2020 роки

ВСТУП

    Яреськівська сільська громада розташована на березі  річки Псел, в лісостеповій зоні Полтавської області  і займає територію 10202,0 га. За адміністративно територіальним поділом вона включає 6 територіальних громад  шести  населених  пунктів: села : Яреськи, Нижні Яреськи, Бухуни, Гончарі, Соснівка,  Хвальки. Кількість населення на 1 січня  2018 року становить 4334 осіб. Населення, як одна із складових ресурсного потенціалу Яреськівської сільської громади, має відносно нерівномірні тенденції розвитку. В період з 2002 по 2005 рік, спостерігалось скорочення чисельності постійного населення, що пов’язано з погіршенням показників демографічного розвитку сільської ради.

Програма економічного і соціального розвитку Яреськівської сільської громади на  2018 -  2020 роки  розроблена на основі програм, пропозицій підприємств і організацій села, виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, що склалася, з урахуванням можливостей та місцевих ресурсів, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку сіл.

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 р. № 1602-ІІІ.

Програма розробляється з метою вироблення та втілення єдиної політики розвитку Яреськівської сільської громади,  на  2018 -  2020 роки, що вимагатиме реалізації пріоритетів у соціальній та економічній сферах.

Програма визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку сіл Яреськівської сільської громади на 2018-2020 роки.

І.  Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку

на  2018 -  2020 роки.

І. 1. Наявні ресурсні можливості.

 Лісові ресурси відіграють важливу роль у збереженні навколишнього середовища та господарській діяльності людей, слугують важливим сировинним фактором для розвитку галузей народного господарства.

До місцевих лісових ресурсів Яреськівської сільської громади ї належать полезахисні лісосмуги, сади, ліси . першою проблемою є те , що лісові , водні фонди не передані на баланс громади.

Основними, найбільш актуальними проблемами щодо формування і раціонального використання лісових ресурсів є: порушення збалансованості між лісосировинними запасами, обсягами лісоспоживання і екологічними вимогами; значне виснаження лісосировинної бази, погіршення природних комплексів, деградація рослинного покриву; скорочення обсягів лісокористування та низький рівень задоволення потреб у деревині за рахунок місцевих ресурсів.  Вирішення названих проблем тісно пов’язано з розширеним відтворенням лісових ресурсів, підвищенням ефективності їх охорони і використання. Необхідно проводити активні заходи щодо захисту і відновлення лісових насаджень з тим, щоб поступово переходити на забезпечення потреб переважно за рахунок власних ресурсів із збереженням основних екологічних функцій лісу, за рахунок господарської діяльності громади.

З метою запобігання  негативного впливу техногенного навантаження  на навколишнє природне середовище і здоров’я мешканців сіл Яреськівської сільської громади останні роки проведене заліснення   землі  в районах планової вирубки лісу.

Сировинні ресурси Яреськівської сільської громади представлені значними покладами піску, глини, на основі яких  не розроблено  жодного кар’єру. 

Сьогодні  стоїть питання про розробку піщаного  кар’єру.

Рекреаційні ресурси забезпечують відновлення та розвиток життєвих сил людини, витрачених у процесі трудової діяльності, тобто слугують для регенерації здоров’я і підтримки працездатності населення.

Виходячи з цього визначення відзначимо, що на території Яреськівської сільської ради використання рекреаційних ресурсів розвинене недостатньо, зокрема наявні ландшафтні, пляжні та пізнавальні ресурси, на основі яких можливо та необхідно формувати об’єкти лікування, оздоровлення, відпочинку, зеленого туризму.

Основні проблеми щодо ефективного використання рекреаційних ресурсів Яреськівської сільської громади полягають у необхідності залучення додаткових інвестицій для сприяння формуванню рекреаційного комплексу; інтенсивному розвитку туризму та індустрії відпочинку і оздоровлення в цілому.

Водні ресурси виступають джерелом промислового і побутового водопостачання, а тому відіграють вирішальну роль у розвитку всього народного господарства та у життєдіяльності населення.

На території Яреськівської сільської громади поверхневі води представлені р. Псел та рядом природних та штучних ставків. Підземні води, що використовуються як питна вода, є недостатніми про що свідчить,  що в  присадибних колодязях зникла вода.

Основні проблеми щодо використання водних ресурсів полягають у забрудненні водних об’єктів шкідливими  комунально-побутовими стічними водами.

Перспективи вирішення відзначених проблем полягають у формуванні ефективних правових, економічних та організаційних передумов раціонального водовикористання, запровадженні водозберігаючих форм господарювання, створенні замкнутих циклів водокористування з мінімальним забрудненням води, забезпеченні відновлюваних функцій водних джерел. У найближчій перспективі передбачається проектування водопостачання питною водою  всього населення Яреськівської сільської громади з централізованого водопроводу, або з додатково відкритих свердловин.

Земельні ресурси виступають територіальною базою розміщення народногосподарських об’єктів, системи розселення населення, а також основним засобом виробництва (в першу чергу сільського і лісового господарства).

Площа земель Яреськівської сільської громади складає 10202.00га. З них: в межах населених пунктів –  1675.90 га, землі промисловості -  80.51 га  земель надані у короткострокову оренду 80,51 га , землі підприємств та організацій транспорту та зв’язку 14.21га, , землі для ведення товарного сільського-господарського виробництва 337.54 га, землі закладів та установ, організацій 16.88 га, землі для здійснення підприємницької діяльності – 0.50 га, землі державних сільськогосподарських підприємств  – 45.78 га, землі запасу не надані у власність 143.46га.

         На сучасному етапі економічного розвитку основними потребами в сфері земельних ресурсів виступають: підвищення ефективності їх використання та охорони на основі зменшення розораності земель, припинення деградації ґрунтів та зростання їх родючості; досягнення збалансованого співвідношення угідь у зональних системах землекористування; формування продуктивної та високоефективної системи землекористування як надійної основи розв’язання продовольчої проблеми.

Плани проводження заходів для поліпшення угідь території Яреськівської сільської громади  на  2018 -  2020 роки.

Збереження наявних захисних лісових насаджень, поліпшення та рекультивація відповідних угідь  на території  Яреськівської сільської громади.

Сприяти  розробці  робочих  проектів землеустрою щодо виготовлення генерального плану забудови  в с. Яреськи , Нижні Яреськи, Бухуни , Соснівка.

Сприяння проведенню поліпшення та рекультивації сільськогосподарських угідь.

Розробка схеми землеустрою з техніко-економічним обґрунтуванням використання та охорони земель на території Яреськівської  сільської громади та розробка робочих проектів із землеустрою щодо охорони земель.

Проведення інвентаризації на землях державної та комунальної власності в адміністративно-територіальних межах та за межами Яреськівської сільської громади ( Яреськівський комбінат комунальних підприємств) .

6.Проведення нормативної грошової оцінки земель Яреськівської сільської громади виконане і діє до 2017року

І. 2.  Оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку села

у  2017 році.

В 2017 році на території Яреськівської сільської громади функціонувало  32   підприємства.

За даними відділу статистики станом на 01.12.2017 року у с. Яреськи заборгованість із виплати заробітної плати по колу звітуючих підприємств відсутня.

Протягом 2017 року на обліку в Шишацькому  районному  центрі зайнятості перебувало 300 осіб незайнятих громадян, які проживають на території Яреськівської сільської ради, 40 осіб направлені на громадські роботи за рахунок коштів Яреськівської сільської громади.

Доходи місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року  склали  7 708 805, 88 грн.

І.3. Характеристика основних проблем та

можливі шляхи їх розв’язання.

Для забезпечення культурного дозвілля жителів необхідно будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу, забезпечити фінансування спортивної громадської організації.

         Для утримання доріг в належному стані необхідне їх асфальтування та защебеніння.

         На території Яреськівської сільської ради знаходяться занедбані  будівлі , які потребують введення в експлуатацію .

         Для забезпечення місць громадського відпочинку передбачається впорядкування і облаштування пляжів вздовж узбережжя річки Псел в селі Яреськи та розчищення ставків в с. Соснівка та на території с. Яреськи .

Якість ґрунтових вод є поганою і вода  в деяких місцях непридатна для пиття. Планується прокласти мережі водопостачання на території с. Нижні Яреськи , Соснівка ( Шовкорадгосп).

 

№ з/п

Перелік необхідних робіт

2018

2019

2020

1

Проектно-кошт. Документ. для проведення мереж водопостачання в с. Нижні Яреськи , Соснівка       (Шовкорадгосп).

 

 

50000 грн

 

 

 

Необхідно завершити паспортизацію нерухомого майна та об’єктів благоустрою, що знаходяться і не знаходяться ще  на балансі сільської громади.

І.4.  Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку

на 2018 -  2020 роки

Головною метою діяльності сільської громади , виконавчого комітету є надання якісних і доступних послуг для громадян, створення сприятливого середовища для праці, бізнесу, відпочинку і покращення добробуту населення створення нових робочих місць. Для забезпечення послідовності досягнення визначеної мети головні дії будуть реалізовуватись за наступними напрямками:

підвищення соціальних стандартів:

- контролювати  стан  доходів працездатного населення, у тому числі шляхом збереження та створення нових робочих місць та сприяння продуктивній зайнятості;

- посилення адресної соціальної допомоги соціально-незахищеним верствам населення;

 

№ з/п

Перелік необхідних робіт

Джерело фі-ння

2018

2019

2020

1

Надання адресної допомоги соціально-незахищеним верствам населення(одиноким, малозабезпеченим, що опинилися в тяжких життєвих ситуаціях)

090412

400000 грн

400000грн

400000грн

     

            -розвиток людського потенціалу та безпеки життєдіяльності населення:

- формування культурних закладів з метою приведення у відповідність до потреб особистості та економічних можливостей громади;

- удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів та незайнятого населення з використанням наявної матеріально-технічної бази навчальних закладів (визначення кваліфікації працівників Яреськівської сільської громади);планується перепідготовка нотаріуса , реєстратора , архіваріуса для Яреськівської сільської громади

формування конкурентного середовища та удосконалення відносин власності:

сприяння поліпшенню конкурентного середовища, зменшенню податкового тиску і створенню належних умов для розвитку малого бізнесу;

створення сприятливих умов для ведення підприємницької діяльності шляхом налагодження партнерства між владою та бізнесом та створення ефективних стимулів для інвесторів;

залучення громадян до вирішення проблем грпомади .

 

ІІ.  Соціально-економічний розвиток села на  2018 -  2020 роки

за окремими напрямками

2.1. Пріоритетні цілі та завдання діяльності сільської громади  на  2018 -  2020 роки:

Програма соціально-економічного розвитку сіл Яреськівської сільської громади на 2018-2020 р. розроблена відповідно до вимог законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Державної стратегії регіонального розвитку на період  2018 -  2020 роки

У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної та культурної політики сільської ради 2018-2020 р., спрямовані на розвиток села – роботи з  благоустрою, виконання  ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм власності, поповнення дохідної частини бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення сіл.

Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету сільської ради, субвенцій з державного бюджету, коштів підприємств та інвесторів.

У процесі виконання Програма може уточнюватися.  Зміни і доповнення до Програми затверджуються сесією  Яреськівської сільської ради за поданням сільського голови або відповідних постійних депутатських комісій.

З метою наповнення бюджету сільської ради  систематично переглядати на сесіях  договори і угоди на 2018 -  2020 роки  умови оренди  колективного майна   і  умови   заключення цих  договорів.

Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками півріччя та року.

 

2.2. Забезпечення гармонійного розвитку людини

2.2.1. Завдання сільської ради та центру соціальних служб

- всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя;

- запровадження правової, психолого-педагогічної та організаційно-методичної системи з метою створення оптимальних соціально-економічних умов для повноцінного виховання дітей у сім`ї;

- створення системи цілеспрямованої підготовки майбутніх батьків до подружнього життя, підвищення рівня психолого-педагогічної культури громадян;

- забезпечення соціальних заходів, спрямованих на вихід сімей із складних життєвих обставин;

- поширення соціальної реклами щодо пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, популяризації сімейного життя, формування національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я;

- проведення інформаційних кампаній, спрямованих на пропаганду національного усиновлення, пошук та виявлення потенційних прийомних батьків та батьків-вихователів та мотивацію їх до створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

- забезпечення соціального супроводу різних категорій сімей, прийомних сімей;

- cприяння дотриманню державних гарантій щодо дітей, які влаштовані у прийомні сім`ї та під опіку чи піклування громадян;

- попередження соціального сирітства;

 

2.2.2. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

У ході економічного  та соціального реформування з’явився ряд несприятливих факторів, які негативно впливають на стан сімей. Передусім це стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, економічного стану сімей, сімейного безробіття, виховання дітей у сім`ї та їх навчання. Потребують розв’язання проблеми професійної підготовки, продуктивної зайнятості, охорони здоров’я, соціального забезпечення.

Останніми роками спостерігається нестабільність рівня життя більшості сімей по сільській раді.

Потрібно відмітити статистику по селу:

Діти, шо перебувають під опікою - 3

- багатодітні сім’ї  –38;

- діти-інваліди –25;

-дорослі інваліди -32;

-дорослі з числа сиріт -9

- неблагополучні сім’ї, що знаходяться на обліку – 1 ;

  В громаді розроблена та діє Програма « Турбота» . В цілому її діяльність  характеризується стабільним рівнем забезпечення умов надання безкоштовних соціальних послуг в територіальній громаді села, в першу чергу, категоріям дітей, молоді, сімей, які опинилися у складних, проблемних або кризових ситуаціях.

 

Основні завдання та заходи    на 2018-2020 роки:

Зі свого боку, в межах своїх повноважень та можливостей, сільська рада основними цілями та завданнями щодо демографічної політики в селі ставить перед собою і такі завдання:

? Подолання негативних тенденцій відтворення населення;

? Допомога малозабезпеченим та кризовим сім’ям.

        Профілактика алкоголізму і наркоманії.

 

№за/п

Назва заходу

Заплановані кошти

2018

Заплановані кошти

2019

Заплановані кошти

2020

1.

Робота по профілактиці та лікування алко - і нарко-залежних. (фільми, лекції)

10 000

10 000

10 000

 

2.2. 3. Задоволення культурних потреб особистості

Оцінка поточної ситуації:

Робота закладів культури сільської ради у 2017 році була направлена на розвиток духовності та естетики жителів Яреськівської сільської ради, а також на підвищення їх культурного та морального рівня.

Традиційним є відзначення державних та сільських свят, зокрема: 8 Березня, Дня Пам’яті та примирення , Дня Незалежності, Дня Конституції,  Дня визволення Полтавщини, Дня визволення України, Дня українського козацтва, Дня громади , Дня захисника Вітчизни .

Творчі  співочий  колектив «Мальви» та танцювальний « ЮМАНА»    є активними  учасниками  всіх свят та громадських заходів.

Музей знаходиться в приміщенні Яреськівського садочка  так, як на даний час окремого спеціального приміщення ще немає.

Завідуючою музеєм регулярно проводиться виставка в залі Яреськівського сільського будинку культури. Представляли роботи місцевих майстрів – вишиті картини, рушники, різьба по дереву, мальовані картини , В планах досягти передачі будинку Трощинського на баланс громади і переобладнати його під музей .

Влітку 2015  -2017 року  було проведено ряд туристичних походів на байдарках по річці Псел. Можна сказати, що впевнені   кроки в розвитку  зеленого туризму були зроблені.

Основні завдання  на  2018 -  2020 роки

-до дня села буде організована виставка;

-створення групи любителів туристів-водників, яка буде постійно вивчати історію рідного краю через проведення походів;

-сприяти розвитку туризму в селі;

-забезпечити цікаве дозвілля для жителів села, підготувати і провести концерти та  тематичні вечори;

-для забезпечення місць громадського відпочинку необхідно впорядкувати і облаштувати пляжі вздовж узбережжя річки Псел.

Кількісні та якісні критерії:

-збільшення кількості читачів бібліотеки, поповнення бібліотечного фонду;

-максимальне залучення населення до культурних заходів;

-збільшення позабюджетних коштів за рахунок спонсорської допомоги.

? здійснювати допомогу на нагальні потреби закладів культури та духовності за рахунок спонсорів та шляхом  використання місцевого бюджету.

 

2.2.4. Заходи  в сфері культури та духовністі

На території  сільської громади  розміщені наступні заклади культури та духовності:

1. Яреськівський  сільський будинок культури;

2.  Яреськівська  сільська бібліотека;

3. Бухунівський   сільський клуб, що потребує капітального ремонту

4.Яреськівський  будинок культури цукрового заводу, що капітально відремонтований але використовується періодично .

5. Яреськівська   бібліотека цукрового заводу, що не працює

         Всі приміщення цих  закладів  культури є власністю відповідної   Яреськівської сільської громади  шести сіл .

Як і в минулі роки, виконкомом сільської  ради  плануються проводитись заходи, щодо святкування свята Івана - Купала, Дня перемоги та Дня села, Нового року, щедрівки,  дня захисника Вітчизни, 8- Березня дня  вшанування жертв голодомору 1932-1933 років.

В 2018- 2020  році будинком культури окрім забезпечення проведення культурних  заходів будуть проводитись свята для дітей на Новий рік, День Святого Миколая, святковий концерт з нагоди вручення випускникам загальноосвітніх шкіл села атестатів, День підприємця, Всесвітній  день футболу,  День молоді, тощо.

Необхідні  заплановані кошти для покращення матеріально-технічної бази СБК ( з вільних коштів)

№п/п

Назва

Кількість

Ціна(сума)

2015

2016

2017

1.

Одяг  сцени

1 шт.

10 000

10 000

10 000

2.

Святкова атрибутика для сцени

На всі свята

1000

1000

1000

3.

Шафа для зберігання костюмів

 

10000

 

 

4.

Пошив нових костюмів для хору «Мальви» і дитячого колективу «Пролісок»

 

20 000

20 000

10 000

5.

Ремонт покрівлі сільського клубу

 

10 000

 

 

6.

Поточний ремонт електричного обладнання.

 

2000

2000

 

7.

Винагорода  за участь у самодіяльності і духовий оркестр

 

2500

2500

2500

8

Оплата транспортних послуг для виїзних концертів

 

5000

5000

5000

 

2.2.5 Охорона здоров’я

В Яреськівській  сільській громаді  функціонує 2 медичні установи: Яреськівська амбулаторія сімейної медицини, ФАП  в с. Бухуни,

Яреськівський  ФАП   знаходяться  на утриманні районного бюджету, з виділенням щорічної субвенції з місцевого бюджету сільської громади.

Серед захворювань найбільш поширені серцево-судинної, дихальної системи, діабет, онкозахворювання.

Основні завдання та заходи на 2018-2020 роки:

? здійснювати допомогу на нагальні потреби лікарні за рахунок меценатів та шляхом  субвенції міжбюджетного трансферту через районний бюджет;

 

№п/п

Назва

Кількість

Ціна

(сума)

термін

1.

Ксерокс

1 шт.

3000.00

 

2.

Папір  ксерокс ний

5 шт.

300.00

Щорічно

3.

Предмети та матеріали

 

3000.00

Щорічно

4.

Календарі на поточний рік.

5 шт.

200.00

Щорічно

 

Всього:

 

4500

 

 

2.2.6. Розвиток фізичної культури та спорту

Одним з основних завдань відділу фізичної культури та спорту Яреськівської сільської громади  є розвиток масової фізичної культури та спорту, впровадження здорового способу життя та зменшення шкідливих звичок. У цьому напрямку зусилля відділу координуються з спортивними товариствами які займаються  фізкультурно-оздоровчою діяльністю.

Одним із основних критеріїв якісного проведення учбово-тренувальних занять є діяльність по поліпшенню матеріально-технічної бази.

Для населення Яреськівської  сільської ради при Яреськівській ЗОШ працюють спортивні гуртки з баскетболу, футболу, та волейболу, настільного тенісу, з волейболу , греко –римська боротьба

 Необхідне створення  оздоровчої групи для працівників бюджетної сфери.

Загальна кількість, що займається фізичною культурою та спортом становить приблизно 60 -70 осіб.

.

Сприяти обгородженню стадіону згідно кошторису .

Основні проблемні питання для вирішення у 2018-2020 роках:

недостатній рівень пропаганди здорового способу життя, фізичного виховання та спорту, мала питома вага людей, які займаються фізичною культурою;

відсутність спеціального приміщення для заняття спортом та розміщення глядачів;

обмеженість обсягів фінансування галузі фізичної культури та спорту.

Завдання на 2018-2020роки :

сприяння розвитку спортивних секцій;

встановлення спортивних майданчиків  в селі Яреськи

сприяння збільшенню чисельності колективів фізичної культури та спортивних клубів у навчально-виховній та виробничій сферах, забезпечення фінансування спортивної громадської організації;

сприяння збільшенню кількості населення, у першу чергу дітей та підлітків,  які займаються фізичною культурою та спортом;

клопотати про виконання  робіт по реконструкції та оснащенню Яреськівського стадіону,  який знаходиться на території цукрового заводу.

         Як соціальне явище футбол відображає стан суспільства, значною мірою впливає, на всі сторонни життя людей – їх здоров’я, трудову діяльність, суспільні відносини,  сферу споживання, дозвілля.

         Протягом останніх років відбулися зміни, як у суспільстві, так і у розвитку футболу зокрема.  Йдеться не тільки про організаційні зміни, а і новий підхід до його розвитку  та фінансування. Це зумовлено політико-економічниму строєм суспільного життя в основі якого лежать нові форми власності.

         На даний період ситуація, що склалася в Яреськівській  громаді по розвитку футболу поставила на порядок денний більш  широке коло питань – розвиток дошкільного, юнацького, молодіжного,  ветеранського футболу, та популяризації розвитку жіночого футболу, його фінансового та матеріального забезпечення.

         Аналіз та вивчення стану справ  дає змогу визначити проблеми, на розв’язання яких і спрямована програма по   роботі комунальних закладів культури, фізкультури і спорту та туризму; відремонтувати приміщення  клубу і сільської бібліотеки в с.  Бухуни. З  метою створення на  базі  бібліотек   культурного комп’ютерного центру для дітей та молоді, дбати про розвиток спорту в громаді задля популяризації здорового способу життя жителів всіх вікових категорій., розробити відповідну програму розвиту  позашкільного спорту в громаді,   ввести посаду спортивного інструктору для населення, відремонтувати і перевести в нове приміщення сільський музей, створити умови для діяльності при будинках культури клубів по інтересах, дискотек, гуртків.

 

Зміст роботи

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Яреськи

Нижні

Яреськи

Бухуни

Гончарі

Соснівка

Хвальки

Яреськи

Нижні

Яреськи

Бухуни

Гончарі

Соснівка

Хвальки

Яреськи

Нижні

Яреськи

Бухуни

Гончарі

Соснівка

Хвальки

Виділити субвенцію на придбання комп техніки в бібліотеку50/50

40 000

50 000

 50 000

Ввести 1.5 ставки позашкільного фізрука та

80 000

50 000

50 000

Потреби молодіжного спорту

30 000

 

 

Виділити кошти на свята громади

50 000

100 00

100 000

Виділити субвенцію на культуру

200 000

По потребі

По потребі

                                     

 

ІІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

РОЗВИТКУ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

3.1. Ресурсне забезпечення розвитку села

Цілями діяльності сільської ради є підвищення ефективності фінансово-бюджетної політики, забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи в умовах фінансово-економічної кризи шляхом зміцнення та збільшення дохідної частини бюджету, підвищення ефективності, оптимізації раціонального використання бюджетних коштів.

Фінансово-бюджетна політика — це основний інструмент регулювання та стимулювання економічних і соціальних процесів в селі, що реалізується за рахунок бюджетних ресурсів, власних коштів підприємств, установ та організацій, коштів позабюджетних фондів та коштів інвесторів.

Основними по наповненню сільського бюджету є доходи від податку з доходу фізичних осіб та плата за землю (оренда, податок), які громада не утримує .

Якщо на оплату податку з доходу фізичних осіб сільська рада фактично вплинути не має можливості, то на плату за землю, що є найбільшою складовою дохідної частини сільского бюджету (60%), сільська рада має безпосередній вплив.

З орендарями, що за межами села, в цьому напрямку повинна попрацювати Шишацька РДА, так як розпорядником землі там є саме вони, а от орендна  плата за цю землю вноситься саме до сільського бюджету Яреськівської сільської громади..

 

Основні завдання та заходи на 2018- 2020  роки:

• забезпечити виконання дохідної частини бюджету; (скласти додаткові угоди  для зміни податку на землі, ввести податок на нерухомість, відслідкувати  сплату всіх суб’єктів господарювання, проконтролювати сплату  заборгованості  боржниками, співпрацювати з податковим відділом податків і зборів для покращення контролю за надходженнями в місцевий бюджет;

• забезпечити своєчасну та в належних розмірах сплату фізичними та

 юридичними особами податків, зборів та обов’язкових платежів до місцевого бюджету;

• домогтись від Шишацької  РДА внесення змін до існуючих договорів оренди  на землю, що знаходиться на території Яреськівської  сільської громади , згідно  нової (реальної) на сьогодні нормативно-грошової оцінки землі ;

• переглянути тарифи на комунальні послуги відповідно до їх реальної вартості,  що в свою чергу зменшить видаткову частину сільського бюджету та дасть змогу  вивільнені кошти направити на розвиток інфраструктури села..

Очікувані результати:

• стабільне функціонування бюджетної системи;

•  збільшення дохідної частини сільського бюджету;

• підвищення ефективності використання бюджетних коштів, що дозволить  ефективно їх залучати на вирішення першочергових заходів у житлово-комунальній та соціальній сферах;

• покращення матеріально-технічної бази СБК,бібліотеки.

 

3.2. Поліпшення сільського середовища життєдіяльності, розвиток  інфраструктури (благоустрій)

 

3.3. Розвиток дорожньої інфраструктури

Загальна довжина комунальних доріг сільської ради  складає __________ км, з них з твердим покриттям __________ км.

За минулі роки 2015-2017    було відремонтовано   дороги  Яреськівської сільської ради на суму близько шести міліонів..

Щовесни проводяться роботи з профілювання грунтових доріг села.

 Взимку проводяться роботи з розчистки проїжджих частин вулиць від снігу.

Зими  показали, що є необхідність придбання снігоочисної техніки або залучення відповідної техніки підрядників на платних договірних умовах,  адже власними силами сільська рада не справилась з цією роботою.

 

3.4  Вуличне освітлення

Роботи щодо проектування та проведення робіт вуличного

освітлення потрібно продовжувати. В селі Бухуни  запроектувати та провести роботи по будівництву  системи  вуличного освітлення, а в селі Яреськи  запроектувати  та провести освітлення по вулицях Поділ , Дзюби.

 

№ з/п

Перелік необхідних робіт

Джерело фі-ння

2018

2019

2020

1

Проектно-кошт. Документ для проведення електро мереж вул. Поділ, Дзюби освітлення  в с. Яреськи

100203

50000

50000

50000

2

Придбання світло накопичувальних ламп

100203

99900

 

 

 

 

 

3.5. Благоустрій

Велику увагу потрібно приділити роботам з вирубки чагарників та спилювання дерев, що знаходяться в аварійному стані чи загрожують електромережам.

Проводити роботи по підриманню в належному санітарному стані вулиць сіл сільської ради,  розробити схеми санітарної очистки від аварійних дерев.

Роботи  по вивезенню  твердих побутових відходів від населення на території  цукрозаводу, с.Бухуни, с.Соснівка, с.Яреськи фінансує місцевий бюджет (100203). На 2018-2020  роки  в бюджеті на це передбачено близько 150 000,00 гривень. 

 

№ з/п

Перелік необхідних робіт

Джерело фін-ння

2018

2019

2020

1

Випиловка дерев, які загрожують життю населення

100203

60000

40000

50000

2

Послуги по вивезенню ТПВ

100203

88000

 

 

 

3.6 . Утримання кладовищ, пам’ятників та пам’ятних знаків та меморіальних дошок по населених пунктах Яреськівської сільської ради.

На території Яреськівської сільської ради розташовано 7 кладовищ, 4 пам’ятника і 4 могили загиблим Воїнам у Великій Вітчизняній війні, територію яких обслуговують робітники з благоустрою території Яреськівської сільської громади:

–3 кладовища в с.Яреськи площею4,0 га, 4,1га, 2.63 га;

– кладовище в с.Бухуни площею1,8 га;

– кладовище в с.Соснівка площею 0,77 га;

– кладовище в с.Гончарі площею 0,4 га;

– кладовищев с.Хвальки площею 0,5 га;

- 4 пам’ятника в с.Яреськи;

- 4 могили загиблим воїнам с.Яреськи, с. Бухуни, с.Гончарі;

- меморіальна  дошка в с.Яреськи.

 

Метою  даних заходів  є забезпечення належного виконання робіт по утриманню сільських кладовищ, створення сприятливих умов для відвідування кладовищ мешканцями сіл та догляду за могилами своїх близьких, надання естетичного вигляду території кладовищ шляхом її озеленення, впорядкуванням могил одиноких та невідомих громадян, збереженням ритуальної атрибутики на місцях поховань, запобігання осквернення місць поховань, а також підтримання у належному стані пам’ятників та меморіальної  дошки  на території сільської ради.

Для досягнення  поставленої мети передбачається виконання  наступних завдань:

- розроблення і впровадження заходів щодо проведення благоустрою на території кладовищ та приведення їх до належного санітарного стану;

 - підтримання у належному стані пам’ятників, меморіальної дошки та території біля них  в с.Яреськи.

Виконання заходів   буде здійснювати Яреськівська сільська громади силами робітників з благоустрою території (2 чоловіки  протягом року з фондом оплати праці -_________ грн.),  також на весняно-літній період  планується залучення  працівників на громадські роботи з Шишацького районного центру зайнятості. Для фінансування цих робіт у 2018 році виділено кошти місцевого бюджету у сумі -________ гривень.  Координацію діяльності та систематичний контроль за виконанням передбачених заходів, контроль за ефективним та цільовим використанням коштів буде здійснювати Яреськівська сільська рада.

В рамках даного заходу передбачається підтримання в належному стані огорожі кладовищ; ремонт та фарбування споруд та об’єктів благоустрою;  влаштування сміттєзбірних майданчиків; садіння дерев, кущів, квітів;  денне чергування на інших кладовищах; вивезення сміття з території кладовищ; косіння трави, проведення роз’яснювальної роботи з відвідувачами кладовищ щодо правил протипожежної безпеки.  Підтримання у належному стані пам’ятників,  та меморіальної дошки в селі Яреськи.

Фінансування   заходів  передбачається за рахунок місцевого бюджету та інших джерел не заборонених чиним законодавством.

Очікувані результати виконання заходів по впорядкуванню та утриманню кладовищ та пам»ятних  знаків:

Виконання комплексу заходів дозволить:

- утримувати  сільські  кладовища в належному стані, що дозволить створити сприятливі умови для відвідування кладовищ мешканцями  Яреськівської сільської ради  та догляду за могилами своїх близьких, надасть естетичного вигляду території кладовищ;

- утримувати в належному  стані пам’ятники, меморіальну  дошку в с.Яреськи.

 

 

« повернутися до списку новин

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *